16:39 UTC |  16 四月 2014
 EN  CN

利比亚 天气

速占采撷

选择以地区:

地区(或国家):
或输入其它城市:

寻找座标:

寻找在地球上任何地点的天气预报
纬度:
经度:
查寻在半径之内
 

更多城市结果

姓名
国家
地区
纬度.
经度.
平均海拔.
人口.
    Surman LY Az Zāwiyah 32.75 12.57 16 25235
    Abu `Isa LY Az Zāwiyah 32.75 12.63 18 n/a
    Abu ar Rish LY An Nuqāţ al Khams 32.72 12.50 23 n/a
    Al `Ujaylat LY An Nuqāţ al Khams 32.75 12.37 19 n/a
    Al Hashiyah al Hamra' LY Az Zāwiyah 32.73 12.56 22 n/a
    Al Hurshah LY Az Zāwiyah 32.76 12.67 18 n/a
    Al Mutrad LY Az Zāwiyah 32.76 12.61 18 n/a
    As Sabiriyah LY Az Zāwiyah 32.72 12.64 27 n/a
    Ash Shaykh Bu `Ujaylah LY An Nuqāţ al Khams 32.73 12.39 25 n/a
    Dahman LY An Nuqāţ al Khams 32.78 12.51 7 n/a
    Suq al `Alaliqah LY An Nuqāţ al Khams 32.75 12.47 7 n/a
Weather for your site Free weather feeds!
  • it’s easy!
  • it’s free!
Weather engine Detailed Weather Forecasts for your site!            
个人服务 Receive in your mailbox:
  • Personal Weather Alerts
  • Personal Local Forecasts